Regulamin

Regulamin świadczenia usług Vivelio za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu

 

§ 1

NIVALIT

Regulamin ma zastosowanie do usług, dostępnych za pośrednictwem usługi Vivelio, świadczonych przez:

Nivalit sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres:
ul. Wadowicka 6/67, 30-415 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000857093, nr NIP: 6762584557, nr identyfikacyjny REGON: 386863710, kapitał zakładowy: 50.000 zł, nr telefonu: +48 737 301 685, e-mail: contact@nivalit.com („Nivalit”).

 

§ 2

PRZEDMIOT

 1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania usługi Vivelio, a także prawa i obowiązki Użytkowników oraz obowiązki i zakres odpowiedzialności Usługodawcy usługi internetowej Vivelio.
 1. Postanowienia zawarte w Regulaminie świadczenia dostępu do usługi Vivelio stanowią̨ Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku, o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

§ 3

DEFINICJE 

Ilekroć w Regulaminie używa się wymienionych poniżej terminów należy przez nie rozumieć:

 1. Usługodawca – Nivalit sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Wadowicka 6/67, 30-415 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000857093, nr NIP: 6762584557, nr identyfikacyjny REGON: 386863710, kapitał zakładowy: 50.000 zł.
 2.  Usługobiorca – podmiot, który zawarł Umowę z Nivalit i zleca Usługodawcy świadczenie Usługi.
 3. Usługa – dostęp do aplikacji Vivelio, udostępnianej Usługobiorcy na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Aplikacja lub Vivelio – oprogramowanie zainstalowane na serwerach Usługodawcy, udostępniane poprzez przeglądarkę̨ internetową, dostępne po zalogowaniu się̨ za pomocą̨ loginu i hasła pod adresem internetowym przypisanym Usługobiorcy.
 5. Użytkownik – osoba posiadająca indywidualny login i hasło umożliwiające korzystanie z Aplikacji.
 6. Konsola – indywidualny dostęp do Aplikacji dla Usługobiorcy do zarządzania za pomocą̨ Aplikacji oraz zestaw ustawień́ konfiguracyjnych. W ramach jednej Konsoli z Aplikacji może korzystać́ wielu Użytkowników, korzystających z dostępu przydzielanego im przez Usługobiorcę̨.
 7. Administrator – Użytkownik posiadający najwyższy możliwy poziom uprawnień́w Konsoli, będący Użytkownikiem.
 8. Hasło– indywidualne hasło dostępu, stworzone przez Użytkownika zgodnie z niniejszym Regulaminem. 
 9. Login – stworzone przez Użytkownika, indywidualne i niepowtarzalne oznaczenie Użytkownika, mające formę̨ adresu e-mail, wykorzystywane przy korzystaniu z Usługi.
 10. Konto Użytkownika – indywidualny dostęp danego Użytkownika do Aplikacji, określany przez Login, Hasło, poziom uprawnień́ oraz mogące posiadać́ swój termin ważności, tj. datę̨, po której dostęp do Aplikacji zostanie danemu Użytkownikowi zablokowany lub ograniczony.
 11. Umowa – porozumienie pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą, na podstawie którego Usługodawca zobowiązuje się̨ do świadczenia Usługi, a Usługobiorca do wnoszenia opłaty za korzystanie z Usługi.
 12. Pakiet – wybrany przez Użytkownika wariant Aplikacji, który wpływa na zakres funkcji, możliwe ograniczenia oraz cenę Usługi. Zakres świadczenia Usługi oraz jej cena zależne są od liczby Użytkowników oraz wybranego Pakietu określającego wybrany wariant Aplikacji.
 13. Regulamin– niniejszy Regulamin świadczenia usług przez Nivalit sp. z o.o. za pośrednictwem Elektronicznych Kanałów Dostępu, określający zasady korzystania przez Usługobiorcę i Użytkownika z usługi Vivelio udostępnianej przez Usługodawcę.

 

§ 4

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa w szczególności:
  1. zakres funkcji Aplikacji i informacji dostępnych za jej pośrednictwem dla Użytkownika;
  2. wymogi techniczne korzystania z Aplikacji.
  3. zasady zawierania i odstąpienia od umowy dotyczącej korzystania z Aplikacji.
  4. zasady składania i rozpatrywania reklamacji dotyczących funkcjonowania Aplikacji.
 1. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Aplikacji, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Aplikacji lub jego elementy techniczne. Zabronione jest ponadto wykorzystywanie Aplikacji do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem.
 1. Korzystanie z Aplikacji może być nieodpłatne dla Użytkownika – na podstawie odrębnej umowy.
 1. Koszty używania Aplikacji, za pośrednictwem Internetu, telefonii lub innych metod przesyłania danych, ponoszone są przez Użytkownika.
 1. Usługobiorca lub Użytkownik zobowiązani sądo podania prawdziwych danych przy procesie rejestracji.
 1. Usługobiorca ma prawo do bezpłatnej pomocy technicznej w zakresie korzystania z Aplikacji poprzez pocztę̨ elektroniczną contact@vivelio.eu
 2. Usługobiorca oraz Użytkownicy są zobowiązani do niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste lub inne prawa osób trzecich.
 3. Usługobiorca i Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Usługi zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do terminowego wnoszenia opłaty za korzystanie z Usługi.
 5. Jeżeli Usługobiorca nie uiści płatności za świadczenie Usługi zgodnie z zasadami określonymi w Pakiecie w czasie trwania okresu próbnego, uznaje się, że zakończył korzystanie z Usługi, wobec czego Usługodawca ma prawo do trwałego usunięcia konta, wraz ze wszystkimi danymi, kopiami zapasowymi i przywrócenie adresu internetowego, pod którym udostępniana była Aplikacja do puli wolnych adresów.
 6. W przypadku przekraczania dostępnych w danym Pakiecie limitów, możliwość korzystania z Usługi zostanie ograniczona w zakresie, w jakim jej dalsze użytkowanie będzie oznaczało dalsze przekraczanie poszczególnych limitów. W przypadku korzystania z Pakietu, w którym limity są współdzielone pomiędzy Użytkowników Usługobiorca może zwiększyć zakres poszczególnych limitów za pomocą podniesienia liczby Użytkowników w Aplikacji.

 

§ 5

 FUNKCJE APLIKACJI 

 1. Za pośrednictwem Aplikacji Użytkownik uzyskuje dostęp do własnego profilu oraz profili innych osób korzystających z usług Nivalit, jeśli zostanie do tego upoważniony przez Administratora.
 2. Użytkownik w ramach własnego profilu, może uzyskać możliwość skorzystania z następujących funkcji Aplikacji:
  1. przejrzenia udostępnionych wyników ankiet;
  2. wypełnianie ankiety
  3. przygotowanie ankiety;
  4. załadowanie ankiety;
  5. korekta ankiety.

 

§ 6

DOSTĘP DO APLIKACJI 

 1. Korzystanie z Usługi możliwe jest przy pomocy urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej, której rodzaj i wersja są̨ zgodne z Przeglądarkami internetowymi, dla których Usługa została dostosowana.
 2. Vivelio dostępny jest po wejściu na stronę https://vivelio.eu. W celu skorzystania z Vivelio konieczne jest posiadanie przeglądarki: Chrome 57+, Firefox 57+, Safari 10.1+, Opera 44+, Edge 16+, Internet Explorer 11+.
 3. Usługobiorca jest zobowiązany zapewnić́ Użytkownikom we własnym zakresie wyżej wymienione urządzenie z dostępem do Internetu oraz właściwą wersję przeglądarki internetowej.
 1. W celu uzyskania pełnego dostępu do Aplikacji, Użytkownik musi podać login i hasło.
 1. Hasło jest stworzone przez Użytkownika. Całe Hasło znane jest wyłącznie Użytkownikowi.
 2. Nivalit nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia przez Użytkownika hasła do Aplikacji jakiejkolwiek osobie trzeciej i/lub niewłaściwego zabezpieczenia hasła dostępu do Aplikacji przed dostępem jakiejkolwiek osoby trzeciej.
 1. W razie ujawnienia indywidualnego Hasła dostępu, Użytkownik powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt do Administratora. Dostęp do Systemu powinien zostać niezwłocznie zablokowany przez Administratora.
 1. Aplikacja umożliwia przypomnienie Hasła w przypadku, kiedy Użytkownik zapomni swojego dotychczasowego Hasła. W tym celu Użytkownik jest zobowiązany podać swój Login. System wyśle jednorazowy link, który będzie aktywny przez 10 minut na podany przy rejestracji przez Użytkownika adres e-mail.
 1. Użytkownik zapewnia, że podany adres e-mail jest zawsze aktualny i jest adresem, na który należy wysłać tymczasowe hasło do Aplikacji.
 1. Użytkownik jest zobowiązany poinformować niezwłocznie Nivalit o każdym przypadku naruszenia jego praw do Loginu i/lub Hasła.
 1. Aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu Aplikacji, Nivalit rekomenduje zmianę hasła co 30 dni.

 

§ 7

UMOWA, KORZYSTANIE Z USŁUG I PŁATNOŚCI

 1. Umowa może zostać zawarta na czas oznaczony – minimum jednego roku lub więcej (Wybrany Okres Rozliczeniowy).
 2.  Umowa zostaje zawarta od dnia dokonania zakupu.
 3. Usługobiorca wybiera Pakiet i liczbę Użytkowników przy dokonaniu zakupu. Usługobiorca wybiera dany Pakiet dla wszystkich Użytkowników. 
 4. Opłata z tytułu Umowy wnoszona jest z góry za wybrany Pakiet i liczbę Użytkowników: za cały Wybrany Okres Rozliczeniowy jednorazowo (Opłata Jednorazowa) lub miesięcznie (Opłata Miesięczna). Usługodawca może stosować różnego rodzaju upusty, w zależności od rodzaju płatności.
 5.  Dostęp do Usługi możliwy jest przez czas oznaczony składający się z miesięcznych cykli, po uiszczeniu odpowiedniej opłaty. 
 6. W przypadku Opłaty Jednorazowej, Usługobiorca otrzymuje dostęp do Usługi przez cały Wybrany Okres Rozliczeniowy.
  W przypadku Opłat Miesięcznych, Usługobiorca otrzymuje dostęp do Usługi przez okres jednego miesiąca. 
 7. Usługobiorca może rozszerzyć Pakiet lub zwiększyć liczbę Użytkowników w trakcie trwania Umowy. Rozszerzenie Pakietu lub zwiększenie liczby Użytkowników wymaga uiszczenie opłaty uzupełniającej i nie powoduje wydłużenia czasu trwania Umowy.
 8. Opłata uzupełniająca za rozszerzenie Pakietu lub zwiększenie liczby Użytkowników może zostać:
  1.  uiszczona jednorazowo przy zakupie rozszerzenia (w przypadku Umowy z Opłatą Jednorazową) lub
  2. uiszczona w danym miesiącu proporcjonalnie i doliczona do opłat miesięcznych w następnych cyklach miesięcznych (w przypadku Umowy z Opłatą Miesięczną).
 9.  Jeżeli posiadany Pakiet Usługobiorcy dopuszcza zakup Insight Answers, Usługobiorca może je dokupić i wnieść opłatę od razu. Dokupione Insight Answers będą mogły być wykorzystane w danym cyklu miesięcznym oraz do końca następnego cyklu miesięcznego, chyba, że wcześniej Umowa zostanie zakończona.
 10. Brak uiszczenia opłaty za korzystanie z Usług może skutkować zablokowaniem możliwości korzystania z Usługi. Uiszczenie zaległej opłaty nie powoduje przedłużenia Umowy.
 11. Przed zakończeniem Umowy, Usługobiorca może przedłużyć okres trwania umowy na dotychczasowych warunkach lub dokonać odpowiednich zmian (ust. 3 do ust. 6 powyżej, stosuje się odpowiednio.
 12. Opłata za Usługę może zostać wniesiona w jednej z trzech wybranych walut: USD/ EUR/ PLN.

 

§ 8

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 1. Dane osobowe podawane przez Użytkowników w Serwisie przetwarzane są przez Nivalit sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Wadowicka 6/67, 30-415 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000857093, nr NIP: 6762584557, nr identyfikacyjny REGON: 386863710, kapitał zakładowy: 50.000 zł, nr telefonu: +48 737 301 685, e-mail: gdpr@nivalit.com („Administrator Danych Osobowych”).
 1. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże niezbędne do korzystania z Aplikacji.
 2. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia.
 1. Dane osobowe mogą być poprawione lub usuwane na podstawie zgłoszenia skierowanego do Administratora Danych Osobowych.
 1. Użytkownik podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.
 1. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Użytkownika, znajdują się w Serwisie Vivelio i Aplikacji Mobilnej Vivelio w zakładce Polityka Prywatności.
 1. Nivalit nie jest Administratorem Danych Osobowych w odniesieniu do danych osobowych wprowadzonych przez Użytkownika. W tym zakresie Nivalit jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe wprowadzone przez Użytkownika

 

§ 9

ZAWARCIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 1. Warunkiem zawarcia przez Użytkownika Umowy dotyczącej korzystania z Aplikacji jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
 2. Usługobiorca może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia dokonania zakupu. Wniosek o odstąpienie umowy należy wysłać na adres e-mail contact@nivalit.com.
 1. Oświadczenie złożone po terminie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, jest nieskuteczne.
 1. Jeśli w momencie odstąpienia Usługa została częściowo zrealizowana, Użytkownik otrzyma proporcjonalny zwrot zapłaconej kwoty.
 1. Z chwilą odstąpienia od Umowy Użytkownicy tracą możliwość korzystania z Aplikacji.

 

§ 10

REKLAMACJE 

 1. W przypadku pytań lub zastrzeżeń dotyczących korzystania z Aplikacji, Użytkownik może złożyć reklamację w formie elektronicznej na adres: contact@vivelio.eu
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika (imię, nazwisko) oraz opis problemu będącego podstawą do złożenia reklamacji.
 1. Po otrzymaniu reklamacji, Nivalit niezwłocznie podejmie działania mające na celu wyjaśnienia sprawy i w terminie 30 dni udzieli odpowiedzi na adres e-mail Użytkownika podany w zgłoszeniu.

 

§ 11

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

 1. Nivalit zobowiązuje się do świadczenia Usługi z najwyższą starannością oraz standardami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 1. Nivalit nie odpowiada za skutki udostępnienia przez Usługobiorcę Loginu i Hasła osobom trzecim.
 1. Nivalit nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne lub ograniczenia występujące w Urządzeniach, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z której korzysta Użytkownik.
 1. Usługobiorca i Użytkownik ponoszą solidarną odpowiedzialność za wszelkie treści wprowadzone do Aplikacji – w szczególności odpowiedzialność obejmuje roszczenia dotyczące praw autorskich.
 1. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub rozpowszechnianie Aplikacji w całości lub części, a także modyfikowanie czy wykorzystywanie w sposób inny niż określony w Regulaminie bez pisemnej zgody Usługodawcy.

 

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Nivalit zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
 1. Każda zmiana Regulaminu zostanie Użytkownikowi zakomunikowana, nie później niż 2 tygodnie przed proponowaną datą wejścia zmian w życie. W tym celu Nivalit udostępnia Użytkownikowi tekst zmian w Regulaminie w formie elektronicznej oraz poprzez ich zamieszczenie na stronie internetowej Vivelio.
 1. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 31 marca 2023 roku.