Polityka prywatności

1.0. WSTĘP

Polityka Prywatności opisuje, dlaczego i jak my (Nivalit) gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe oraz zawiera informacje o prawach osób fizycznych. Podczas korzystania z danych osobowych Polityka Prywatności ma w przejrzysty sposób informować o tym, dlaczego i jak przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Możemy wykorzystywać dane osobowe do różnych celów. Przekazane nam dane osobowe przetwarzamy w szczególności w celach opisanych poniżej lub w innym celu każdorazowo wskazanym w momencie rozpoczęcia przetwarzania danych.

 

1.1. DEFINICJA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji lub identyfikator internetowy. Dane osobowe odnoszą się również do jednego lub kilku szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej

 

2.0. ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Nivalit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka prawa polskiego z siedzibą pod adresem: Wadowicka 6/67, 30-415 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000857093, NIP: 6762584557, REGON: 386863710 (dalej „Nivalit” lub „Administrator Danych Osobowych”).

 

3.0. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA:

Wypełniając obowiązki zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 /46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”, Administrator Danych Osobowych informuje, że podstawy prawne dla każdej czynności przetwarzania mogą być różne, w zależności od celu przetwarzania danych osobowych – określonego w odpowiednich punktach.

 

3.1. KONTAKTY BIZNESOWE

Nivalit przetwarza Twoje dane osobowe na następujących podstawach prawnych i w następujących celach:

  • 6 ust. 1 lit. f) RODO [prawnie uzasadniony interes realizowany przez Nivalit]:
  • Oferowanie usług Nivalit;
  • Rozwój działalności i usług Nivalit;
  • Dostarczanie informacji o nas i naszym zakresie usług;
  • Wykonywanie analiz, takich jak trendy rynkowe, mapy relacji lub możliwości sprzedaży;
  • Poprawa jakości naszych usług;
  • Wysyłania newsletterów i informowania o Nivalit – dotyczy wyłącznie osób, których dane dotyczą, które wyraziły wyraźną zgodę na otrzymywanie komunikacji marketingowej;
  • Dochodzenie roszczeń.

 

3.2. WYKONAWCY

Nivalit przetwarza Twoje dane osobowe na następujących podstawach prawnych i w następujących celach: 

  • 6 ust. 1 lit. b) RODO [wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą]
  • Zawarcie umowy i jej wykonanie;
  • 6 ust. 1 lit. c) RODO [obowiązek prawny] lub art. 9 ust. 2 lit. b) i h) RODO [wykonywanie obowiązków i wykonywanie określonych uprawnień z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych i ochrony socjalnej oraz świadczenia opieki zdrowotnej lub opieki społecznej lub leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub społecznej]
  • Pobieranie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), składki ZUS lub składki na ubezpieczenie zdrowotne;
  • 6 ust. 1 lit. f) RODO [prawnie uzasadniony interes realizowany przez Nivalit];
  • Reklamowanie działalności gospodarczej, marketing i public relations zgodnie ze świadczonymi usługami;
  • Zarządzanie personelem, przeprowadzanie ankiet, benchmarking i inne analizy związane z personelem;
  • Dochodzenie roszczeń, dochodzenie i obrona przed roszczeniami;
  • Monitorowanie biznesowych urządzeń mobilnych komputerów, serwerów plików i baz danych oraz ruchu sieciowego

 

3.3. KLIENCI I PODWYKONAWCY BĘDĄCY OSOBAMI FIZYCZNYMI

Nivalit przetwarza Twoje dane osobowe na następujących podstawach prawnych i w następujących celach:

  • 6 ust. 1 lit. b) RODO [wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy]
  • Nawiązanie współpracy z Klientem korporacyjnym lub Podwykonawcą;
  • Umożliwienie świadczenia profesjonalnych usług Klientom;
  • Zamawianie i odbieranie usług od Klientów i Podwykonawców;
  • 6 ust. 1 lit. c) RODO [wypełnienie obowiązku prawnego]
  • wypełnianie zobowiązań podatkowych
  • 6 ust. 1 lit. f) RODO [prawnie uzasadniony interes realizowany przez Nivalit];
  • Zarządzanie relacjami z klientami i podwykonawcami
  • Wykonywanie analiz danych
  • Administracja i zarządzanie;
  • Oferowanie usług Nivalit;
  • Dochodzenie roszczeń, dochodzenie i obrona przed roszczeniami.

 

3.4. OSOBY FIZYCZNE, KTÓRYCH DANE OSOBOWE POZYSKAMY W ZWIĄZKU Z USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI NA RZECZ NASZYCH KLIENTÓW

Nivalit przetwarza Twoje dane osobowe na następujących podstawach prawnych i w następujących celach:

  • 6 ust. 1 lit. a) RODO [prawnie uzasadniony interes]
  • Umożliwienie świadczenia profesjonalnych usług Klientom;
  • Administrowanie usługami;
  • Rozwój działalności i usług Nivalit;
  • Administracja i zarządzanie, w szczególności stroną internetową, systemami informatycznymi i aplikacjami biznesowymi;
  • Wykonywanie analiz danych;
  • Zarządzanie bezpieczeństwem i ocena ryzyka operacyjnego;
  • Dochodzenie roszczeń, dochodzenie i obrona przed roszczeniami;
  • Administracja, zarządzanie i rozwój FamiSpot (aplikacja firmy Nivalit).

 

3.5. REKRUTACJA 

Nivalit przetwarza Twoje dane osobowe na następujących podstawach prawnych i w następujących celach:

  • 6 ust. 1 lit. a) RODO [zgoda]
  • Uczestnictwo w procesach rekrutacyjnych
  • Wysyłanie informacji o ofertach pracy
  • 6 ust. 1 lit. b) RODO [podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy] lub art. 6 ust. 1 lit. c) RODO [obowiązek prawny art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie prowadzenia dokumentacji związanej z zatrudnieniem] lub art. 6 ust. 1 RODO [zgoda obowiązuje w przypadku wskazania przez kandydata innych danych niż w Kodeksie pracy] lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO [zgoda obowiązuje, jeżeli we wniosku zawarte są szczególne kategorie danych osobowych (dane wrażliwe)] lub art. 10 RODO [przetwarzanie jest dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego ma zastosowanie, jeżeli stanowisko pracy wymaga zbierania danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa lub związanych z nimi środków bezpieczeństwa]
  • Rekrutacja na oferowane stanowisko
  • 6 ust. 1 lit. f) RODO [prawnie uzasadniony interes realizowany przez Nivalit]
  • Administracja i zarządzanie
  • Dochodzenie roszczeń, dochodzenie i obrona przed roszczeniami.

 

3.6. ODWIEDZAJĄCY STRONĘ INTERNETOWĄ

Nivalit przetwarza Twoje dane osobowe na następujących podstawach prawnych i w następujących celach: 

  • 6 ust. 1 lit. a) RODO [zgoda]
  • Monitorowanie i egzekwowanie przestrzegania naszych warunków użytkowania naszej strony internetowej;
  • Oferowanie usług Nivalit;
  • Dostarczanie informacji o nas i naszym zakresie usług;
  • Administrowanie i zarządzanie naszą stroną internetową;
  • Gromadzenie danych w celu analizy i ulepszeń strony internetowej;
  • Dochodzenie roszczeń, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami.

 

3.7. NEWSLETTER

Nivalit przetwarza Twoje dane osobowe na następujących podstawach prawnych i w następujących celach:

  • 6 ust. 1 let. a) RODO [zgoda] lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO [prawnie uzasadniony interes]
  • Wysyłanie newslettera;
  • Rozwój naszych usług;
  • Informowanie o działalności Nivalit;
  • Oferowanie produktów i usług Nivalit;
  • Identyfikacja klientów o podobnych potrzebach.

 

3.8. SYSTEMY MEDYCZNE 

Nivalit przetwarza Twoje dane osobowe na następujących podstawach prawnych i w następujących celach:

  • 9 ust. 2 lit. h) RODO [cele medyczne] lub art. 9 ust. 1 lit. a) RODO [zgoda lekarska] lub art. 6 ust. 1 lit. a) RODO [zgoda] lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO [prawnie uzasadniony interes realizowany przez Nivalit]
  • udzielanie świadczeń zdrowotnych i usług medycznych, ochrona zdrowia, profilaktyka zdrowotna;
  • Zarządzanie świadczeniem ww. usług;
  • Identyfikacja Pacjentów o podobnych potrzebach.

Pozostałe postanowienia Polityki Prywatności stosuje się odpowiednio.

 

4.0. UJAWNIENIE INFORMACJI

Twoje dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim poza następującymi odbiorcami:

 • dostawcom usług do przetwarzania danych w imieniu Nivalit;
 • organom rządowym lub regulacyjnym, sądom i organom ścigania lub agencjom zgodnie z wymogami obowiązującego prawa lub regulacji.

 

5.0. PRZEKAZYWANIE DO KRAJÓW ZEWNĘTRZNYCH

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) – państwa trzecie, na podstawie: 

 • 45 ust. 1 RODO [decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony];
 • 46 ust. 2 lit. c) RODO [standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską].

  

6.0. PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia współpracy Klienta z Nivalit. Po tym okresie dane osobowe mogą być przechowywane tylko przez okres wskazany przepisami prawa lub tak długo, jak Ty lub my możemy dochodzić względem siebie roszczeń.

 

6.1. OKRES PRZECHOWYWANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z SYSTEMAMI MEDYCZNYMI

Nivalit przechowuje dane przetwarzane w związku z Systemami Medycznymi do czasu upływu okresu wymaganego przepisami prawa, a w prawnie uzasadnionym interesie Administratora do czasu wniesienia sprzeciwu.

 

7.0. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa: 

 • prawo dostępu,
 • do sprostowania (aktualizacji),
 • do wymazania,
 • do ograniczenia przetwarzania,
 • do przenoszenia danych,
 • do sprzeciwienia się.

 

8.0. PODANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Podanie danych osobowych jest:

 • niezbędne do nawiązania i realizacji współpracy Klienta z Nivalit – w zakresie celów przetwarzania realizowanych w ramach prawnie uzasadnionych interesów Nivalit;
 • obowiązkowe – w zakresie celów przetwarzania realizowanych w ramach obowiązku prawnego.

 

9.0. PROFILOWANIE

Nasze profilowanie, które jest automatyczną oceną pewnych cech osobowych dotyczących Ciebie, opiera się na Twoich danych osobowych.

Profilowanie pomaga nam w lepszym doborze materiałów do komunikacji i promocji działalności Administratora. Na podstawie Twojego profilu dobierzemy odpowiednie materiały informacyjne i promocyjne.

Do profilowania wykorzystujemy następujące dane: numer pacjenta, imię, nazwisko, wiek, płeć, język, data urodzenia, miasto, odwiedzane placówki, rodzaje kupowanych produktów, źródło danych.

 

10.0. NIELETNI 

Nasza strona internetowa nie jest przeznaczona do użytku przez osoby niepełnoletnie poniżej szesnastego roku życia. Nie jest naszym celem zbieranie informacji o osobach nieletnich poniżej szesnastego roku życia.

 

11.0. CIASTECZKA 

Plik cookie to niewielka ilość danych zapisywana na komputerze użytkownika przez przeglądarkę internetową podczas przeglądania naszej witryny. Pliki cookie zostały zaprojektowane jako niezawodny mechanizm zapamiętywania przez strony internetowe informacji lub rejestrowania aktywności przeglądania przez użytkownika. Pliki cookie mogą być również używane do zapamiętywania fragmentów informacji, które użytkownik wcześniej wprowadził w polach formularza, takich jak nazwiska, adresy, hasła itp.

Używamy plików cookie, aby budować lepszą komunikację z Tobą. Chcemy zapewnić Ci lepszą obsługę i personalizację treści. Jeśli ze strony internetowej lub aplikacji Nivalit, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. Możesz zarządzać plikami cookie za pomocą swojej przeglądarki. Należy pamiętać, że blokowanie lub usuwanie plików cookie może mieć wpływ na wygodę użytkownika

 

11.1. RODZAJE PLIKÓW COOKIES 

  • Tymczasowe (sesyjne) – czasowo przechowywane w pamięci przeglądarki, które pozostają w jej pamięci do momentu zakończenia sesji (wyłączenia przeglądarki).
  • Stałe – pozostają w pamięci przeglądarki tak długo, jak pozwalają na to wybrane przez użytkownika ustawienia przeglądarki.
  • Zewnętrzne – pochodzące z serwisu zewnętrznego niż nivalit.com (Google Analytics; Adobe; YouTube; Facebook; Twitter; Instagram).
  • Niezbędne – umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w serwisie.
  • Funkcjonalne – pozwalają zapamiętać preferowane przez użytkownika funkcjonalności serwisu.
  • Reklamowe – umożliwiają dostarczanie treści reklamowych dostosowanych do zainteresowań użytkownika.

 

12.0. SKARGI

Jeśli chcesz złożyć skargę dotyczącą wykorzystywania przez nas danych osobowych, wyślij nam e-mail ze szczegółami swojej skargi na adres gdpr@nivalit.com. Możesz również złożyć skargę do właściwego organu nadzoru w Polsce pod adresem:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa
Poland 

 

13.0. KONTAKT

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności lub tego, jak i dlaczego przetwarzamy dane osobowe, skontaktuj się z nami pod adresem:

Nivalit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Wadowicka 6/67, ​
30-415 Kraków,

E-mail: contact@nivalit.com
Telefon: +48 737 301 685 

 

14.0. WERSJA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności została ostatnio zaktualizowana w kwietniu 2023 r.