Poznaj korzyści Inteligencji behawioralnej

Indeksy behawioralne – to liczbowy sposób prezentowania udzielanych odpowiedzi. Wartością jest zarówno analizowanie poszczególnych indeksów, jak i ich zestawienie ze sobą. Jednoczesna analiza dwóch (lub więcej) indeksów oraz ich rosnąca, lub malejąca wartość pozwala na wyciągnięcie dodatkowych wniosków na temat zachowania respondenta.​ (więcej)

Pogłębione odpowiedzi – pozwalają zrozumieć kontekst sytuacji, w jakiej ankietowany odpowiada na pytania, a także ujawnić ukryte czynniki, które mogły wpłynąć na sposób udzielenia odpowiedzi. Dzięki nim można zidentyfikować ewentualne niejasności lub niezgodności w odpowiedziach ankietowanego, co prowadzi do uzyskania pogłębionych wyników analizy. ​(więcej)

Inteligencja behawioralna – dane zbierane podczas badania z wykorzystaniem narzędzia Vivelio mogą posłużyć także tworzeniu własnych modeli. (więcej)

vivelio team image
background logo

Indeksy behawioralne Vivelio

vivelio index diligence

Indeks sumienności

 • Weryfikuje czy użytkownik sumiennie podszedł do udzielania odpowiedzi tj. czy przeczytał pytanie i możliwe odpowiedzi oraz czy poświęcił na to czas.
 • Wysoka wartość indeksu oznacza, że badany zapoznał się z pytaniem i zastanowił się nad odpowiedzią.
 • Niska wartość indeksu oznacza, że odpowiedź została udzielona bezrefleksyjnie, a co za tym idzie, odpowiedź taka jest mniej wiarygodna.
vivelio index certainty

Indeks zdecydowania

 • Indeks ten określa poziom pewności badanego co do udzielanej odpowiedzi, oraz to, czy zmieniał zdanie lub czy się wahał.
 • Wysoka wartość indeksu oznacza brak wahania się przy udzieleniu odpowiedzi lub szybkie udzielenie odpowiedzi losowej, potencjalnie nie poprzedzone zastanowieniem się nad nią.
 • Niska wartość indeksu rozumiana jest jako brak zdecydowania badanego lub jego wahanie się jako przy udzielaniu odpowiedzi na pytanie.
vivelio index impulsiveness

Indeks koncentracji

 • Pozwala na określenie, czy badany wykazywał zniecierpliwienie, wykonywał chaotyczne ruchy podczas wypełniania kwestionariusza.
 • Wysoka wartość indeksu wskazuje na skupienie badanego oraz, że treść pytania jest dla niego zrozumiała.
 • Niska wartość tego indeksu oznacza, że badany nie mógł się skupić na odpowiedzi, lub też, że pytanie było dla niego niezrozumiałe.
vivelio index answer posibility

Prawdopodobna odpowiedź

 • Indeks ten określa prawdopodobieństwo udzielenia danej odpowiedzi przez badanego (nawet jeżeli nie została ona ostatecznie wybrana).
 • Im wyższa wartość tego indeksu, tym wyższe prawdopodobieństwo zamiaru udzielenia tej konkretnej odpowiedzi przez badanego.

Pogłębione odpowiedzi

vivelio research result

Zbieranie informacji opiera się na wielowektorowej analizie danych. Przebieg procesu decyzyjnego związanego z udzieleniem pojedynczej odpowiedzi przedstawiany jest w formie wizualnej. Czynności związane z udzielaniem odpowiedzi są ujęte w kategorię zdarzeń, takich jak: rozpoczęcie, wybór lub modyfikacja odpowiedzi. Zbieranie informacji opiera się na wielowektorowej analizie danych. W skład wektorów informacyjnych wchodzą następujące dane:

 • czas (do każdego zdarzenia)
 • ruch myszą
 • rodzaj zdarzenia (np. udzielenie odpowiedzi, zmiana odpowiedzi)

Istnieje także możliwość tworzenia własnych indeksów.

Inteligencja behawioralna

vivelio research result

Dane zbierane podczas badania z wykorzystaniem narzędzia Vivelio mogą posłużyć także tworzeniu własnych modeli. Vivelio pozwala na dołączenie do wyników kwestionariusza dodatkowe, zewnętrzne dane. Dzięki temu Vivelio pozwala na coś więcej niż tylko analizę danych – jest sztuczną inteligencją, przewidującą wyniki badania.

Modele Inteligencji behawioralnej mogą być zintegrowane z innymi systemami, aby maksymalizować potencjał biznesowy badań kwestionariuszowych.

background gradient

Zobacz jak Inteligencja behawioralna zwiększy Twoje możliwości. Załóż konto.